Słownik rynku Forex

słownik rynku forex

Zaczynając swoją przygodę z Forex wiele pojęć z nim związanych może wydać się niejasnych. Specjalnie dla początkujących przygotowaliśmy więc słowniczek-niezbędnik, który pomoże w lepszym zrozumieniu tej tematyki.

A

Analiza fundamentalna (AF, fundamental analysis) – jest to próba oszacowania sposobu, w który zachowa się dana cena. Wykonywana jest na podstawie analizy różnych czynników, jak np. ekonomiczne, polityczne  itp.

Analiza ilościowa (quantitative analysis) – jest to sposób analizowania zachowań ceny, który dokonywany jest na podstawie zależności statystycznych.

Analiza techniczna (AT, technical analysis) – to próba oszacowania sposobu, w który zachowa się dana cena. Wykonywana jest na podstawie analiz historycznych wykresów, formacji oraz trendów.

Aprecjacja – to wzrost ceny danej waluty względnej innej waluty.

Ask price – jest to kurs kupna czyli cena, za którą nabyć możesz daną walutę.

B

Base currency (waluta bazowa) – jest pierwszą walutą, która znajduje się w danej parze walut (np. dla pary EUR/USD waluta bazowa to euro).

Bessa (bear market, rynek niedźwiedzia) – to sytuacja, w której na rynku występuje długotrwały spadek. Przeciwieństwo hossy.

Benchmark (stopa referencyjna) – jest to punkt odniesienia, z którym porównujemy daną inwestycję i oceniamy czy w zestawieniu tym  jest ona lepsza czy też gorsza.

Bid price – to kurs sprzedaży czyli cena, po której sprzedać możemy daną walutę.

Break Even Point (BE lub BEP) – to poziom cenowy, w którym po uwzględnieniu prowizji oraz spreadu bilans pozycji jest równy 0. Dana transakcja przynosi zyski jeżeli jest powyżej tego poziomu, jeśli natomiast poniżej – oznacza straty.

Broker – to pośrednik między inwestorem a rynkiem, pobierający za swe usługi prowizję.

C

Call Rate (stawka procentowa) – to oprocentowanie z dnia na dzień wkładów na wezwanie w obrocie międzybankowym.

Cash Market (rynek pieniężny) – jest to rynek, na którym dokonywać można fizycznego zakupu oraz sprzedaży walut.

Carry trade – to inwestycyjny system, w którym inwestujący sprzedają lub też pożyczają aktywa z niższymi stopami zwrotu po to, by sfinansować zakup aktywów wyżej oprocentowanych.

Clearing price – jest to rzeczywista wartość danego aktywa finansowego.

Commission (prowizja) – to opłata, która jest naliczana przez brokera za zawarcie danej transakcji.

Convertible Currency (waluta wymienialna) – to waluta, która zostać może wymieniona na inną walutę lub też złoto bez zezwolenia od banku centralnego.

Cross rate (kurs krzyżowy, kurs krosowy) – jest to kurs pary walutowej, który oparty jest na relacji poszczególnych walut z dolarem amerykańskim.

Currency risk (ryzyko walutowe) – to ryzyko poniesienia strat, które wynikają ze zmiany kursu walut.

D

Day trading (handel jednoseryjny) – to strategia inwestycyjna, która polega na kupnie i sprzedaży tego samego dnia (w trakcie jednej sesji).

Dealer – to osoba, która wykonuje zlecenia w imieniu banku, funduszu, instytucji czy brokera.

Deflacja – to długotrwały spadek cen dóbr i usług.

Depozyt – to środki pieniężne, które znajdują się na rachunku tradera. Służą one do inwestowania jak również do zabezpieczania otwartych pozycji.

Depozyt minimalny – to środki pieniężne, które potrzebne są do otwarcia konta u brokera forex. Ich wysokość może być różna dla różnych brokerów.

Depozyt zabezpieczający (margin) – to zabezpieczenie wymagane przez brokera, z którego pokrywa on ewentualne zmiany w wartości transakcji lewarowej.

Deprecjacja – spadek wartości dóbr i usług. Jest zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji.

Dewaluacja – to celowe działanie ustawowe lub administracyjne (rządu lub banku centralnego), którego celem jest obniżenie oficjalnej stopy wymiany waluty danego kraju względem walut innych krajów.

Dźwignia (lewar, leverage) – jest to narzędzie, które pozwala na kontrolowanie kapitału większego od tego, który aktualnie się posiada. Oznacza więc zdolność kredytowania transakcji wykonywanych u brokera. Zwiększa ona siłę nabywczą kapitału, który jest złożony w depozycie zabezpieczającym.

E

Egzotyczne waluty – to waluty mniej popularne. Ich cechą charakterystyczną jest mały wolumen oraz niska płynność.

End of day order (EOD) – to zlecenie kupna/sprzedaży, mające ważność do końca danej sesji.

Equity – to wartość naszego rachunku, która uwzględnia zysk lub też stratę z pozycji otwartych.

Expert Advisor (EA) – to automat, który zaprogramowany jest do handlu lub sygnalizacji okazji do transakcji. Działa na podstawie wpisanych w niego zasad.

 F

Fixed Exchange Rate (sztywny kurs walutowy) – to system kursu wymiany waluty danego kraju, w którym to rząd lub też bank centralny ustala oficjalny kurs wymiany własnej waluty krajowej względem innych walut.

Flashcrash – oznacza błyskawiczne załamanie czyli sytuację, w której nagle na rynku występuje mnóstwo zleceń w tym samym kierunku, a strona przeciwna chcąc uniknąć strat ucieka ze zleceniami oczekującymi. W wyniku tego cena wpada w próżnię i spada tak długo, dopóki nie znajdzie wystarczającej ilości zleceń przeciwnych.

Flat / Square (stawka jednolita, wyrównywanie pozycji) – występuje w sytuacji gdy jedna waluta nie podlegała obrotowi handlowemu lub też w przypadku, gdy wcześniejsza transakcja została odwrócona tworząc przez to neutralną pozycję (flat).

Floating Exchange Rate (zmienny kurs walutowy) – to system kursu wymiany waluty danego kraju, w którym to kurs wymiany waluty krajowej względem innych walut wyznaczany jest przez popyt i podaż na globalnym rynku walutowym.

Fundamental Analysis (analiza fundamentalna) – jest to dogłębna analiza danych ekonomicznych oraz politycznych, na podstawie której prognozowane są zachowania rynków.

 G

Gross Domestic Produkt (GDP , produkt krajowy brutto, PKB) – to miara wielkości gospodarki danego kraju, która wyraża w pieniądzach wartość wszystkich końcowych dóbr i usług wytworzonych w określonym czasie w danym państwie.

GDP per capita (PKB per capita) – to wskaźnik, przy pomocy którego najczęściej mierzony jest poziom zamożności obywateli danego kraju. Oblicza się go dzieląc wartość produktu krajowego brutto przez liczbę mieszkańców w państwie, do którego się odnosi.

 H

Hard currency (twarda waluta) – to określenie waluty, która utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie w okresach krótkoterminowych i wyróżnia się wysokim poziomem płynności na globalnym rynku walutowym.

Hedging – to transakcja, która przeprowadzona jest aby zneutralizować straty innej transakcji. Zakłada jak największą eliminację ryzyka.

High Frequency Trading (HFT) – to sposób handlu, który polega na łapaniu ruchów minimalnych z wielką częstotliwością.

Hossa (bull market, rynek byka) – to sytuacja, w której na rynku występuje długotrwały wzrost. Przeciwieństwo bessy.

I

Inflacja – to wzrost cen dóbr i usług. Powoduje zmniejszenie wartości waluty.

Interbank rates (kursy międzybankowe) – to kursy, na podstawie których duże międzynarodowe banki rozliczają wzajemne transakcje.

Intraday position – jest to pozycja, która zamknięta zostanie w tym samym dniu sesyjnym, w którym została otwarta.

Interwał czasowy (Time frame, TF) – to jednostka czasu, w której dokonywany jest pomiar ceny.

K

Key currency (waluta główna) – to waluta, w której wyrażana jest dana transakcja międzynarodowa lub też waluta wykorzystywana w celu ustalenia kursu wymiany dla danej pary walut. Przeważnie jest ona walutą stabilnego i rozwiniętego kraju.

Kod walutowy (Currency code) – to trzyliterowy skrót identyfikujący walutę na całym świecie (np. USD, EUR).

Konsolidacja – jest to trend boczny, który oznacza brak wyraźnego trendu wzrostowego czy też spadkowego. W okresie tym zmienność wartości waluty pozostaje więc w określonych granicach.

Korekta – to wyraźny wzrost wartości pary walutowej w czasie trendu spadkowego lub wyraźny spadek wartości pary walutowej w czasie trendu rosnącego. Są one skutkiem odreagowania na wcześniej panujący trend.

Krótka pozycja – to sprzedaż instrumentów inwestycyjnych.

Kurs – to cena zmieniająca się w czasie, która jest wypadkową popytu oraz podaży na rynku.

Kwotowanie – to para cen ask i bid na rynku walutowym.

Kwotowana waluta – to druga waluta występująca w danej parze walutowej (np. euro w parze walut USD/EUR).

 L

Leverage (Lewar, dźwignia) – jest to narzędzie, które pozwala na kontrolowanie kapitału większego od tego, który aktualnie się posiada. Oznacza więc zdolność kredytowania transakcji wykonywanych u brokera. Zwiększa ona siłę nabywczą kapitału, który jest złożony w depozycie zabezpieczającym.

Limit order (zlecenie z limitem ceny) – to zlecenie, które realizowane jest dopiero w chwili kiedy cena osiąga wcześniej określony przez klienta poziom.

Limit price (cena limitu) – to określona cena, w stosunku do której odnosi się zlecenie limitu.

Linia trendu (LT) – to popularne narzędzie analizy technicznej, które jest składową większości formacji. Linie trendu wyznacza się poprzez połączenie dołków i szczytów.

Liquidation level (poziom likwidacji) – to określony poziom stanu konta inwestora poniżej, którego dokonywana jest automatyczna likwidacja otwartych pozycji tego inwestora z uwzględnieniem możliwie jak najlepszego kursu wymiany w danym czasie.

Liquidity (płynność) – to wielkość, która określa dostępność danej pary walutowej na rynku. Oznacza ruchliwość rynku oraz możliwość łatwego wyjścia i wejścia do niego.

Long (long position, pozycja długa) – to transakcja, która polega na kupnie waluty bazowej. Klient kupuje więc walutę, której do tej pory nie posiadał, licząc na jej wzrost w celu późniejszego odsprzedania jej z zyskiem.

Lot – to miara wielkości transakcji, która zawsze jest liczbą całkowitą. Standardowo 1 lot to 100 000 jednostek waluty bazowej.

Low – to poziom minimalny, który osiągnęła cena w danym przedziale czasowym.

M

Major pairs (główne pary walut) – określenie to odnosi się do czterech najczęściej kupowanych i sprzedawanych par walut na rynku walutowym – EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD oraz USD/CHF.

Margin (depozyt zabezpieczający) – to zabezpieczenie wymagane przez brokera, z którego pokrywa on ewentualne zmiany w wartości transakcji lewarowej.

Margin call (wezwanie do uzupełnienia depozytu) – to wezwanie do wpłaty na rachunek środków dodatkowych w celu zwiększenia salda do poziomu minimalnego, który wymagany jest przez danego brokera.

Mark to market – to wartość, którą miałaby pozycja otwarta w momencie gdyby została zamknięta w bieżącym kursie rynkowym.

Market order (zlecenie rynkowe) – jest to zlecenie inwestycji, które zostać ma zrealizowane natychmiast w chwili możliwie jak najlepszej dostępnej ceny.

Market rate (kurs rynkowy)- jest to bieżąca wycena pary walutowej.

Maturity (termin zapadalności) – oznacza datę płatności.

Micro-lot – to 1/100 standardowego lota, a więc 1 000 jednostek waluty bazowej.

Middle rate (kurs średni) – to wartość dokładnie między cenami kupna i sprzedaży.

Mini-lot – to 1/10 standardowego lota, a więc 10 000 jednostek waluty bazowej.

 O

Offer – to cena, za którą sprzedający jest skłonny sprzedać dany instrument finansowy.

One cancels other order (O.C.O. order, zlecenie z likwidacją pozycji) – realizacja jednej części danego zlecenia automatycznie likwiduje inną jej część.

Open position (pozycja otwarta) – to transakcja, która nie została uregulowana poprzez dokonanie płatności lub też poprzez transakcję odwrotną o jednakowej wielkości oraz jednakowej dacie rozliczenia.

Overnight position (pozycja nocująca) – to pozycja inwestora, która pozostaje otwarta i przeniesiona zostaje na kolejny dzień handlowy.

Overnight trading (handel nocny, międzysesyjny) – to transakcje zakupy i sprzedaży, które dokonywane są między sesjami czyli pomiędzy godz. 21.00 a 7.00 rano kolejnego dnia.

P

Para walutowa – to dwie waluty będące przedmiotem handlu na rynku walutowym (np. EUR/USD).

Percentage in point (Pip, punkt bazowy) – to najmniejsza zmiana ceny, która jest możliwa do odnotowania w kursie walutowym. Najczęściej jest widoczna w cyfrze znajdującej się na czwartym miejscu po przecinku w danym kursie.

PKB per capita (GDP per capita) – to wskaźnik, przy pomocy którego najczęściej mierzony jest poziom zamożności obywateli danego kraju. Oblicza się go dzieląc wartość produktu krajowego brutto przez liczbę mieszkańców w państwie, do którego się odnosi.

Platforma transakcyjna – to program, który służy do zawierania transakcji na rynku forex.

Płynność (Liquidity) – to wielkość, która określa dostępność danej pary walutowej na rynku. Oznacza ruchliwość rynku oraz możliwość łatwego wyjścia i wejścia do niego.

Podaż (supply) – to ilość dóbr, która oferowana jest przez producentów na rynku.

Political pisk (ryzyko polityczne) – jest to potencjalne ryzyko straty, które wiąże się z niekorzystną zmianą kursów na skutek decyzji władz.

Popyt (demand) – to zależność pomiędzy ceną danego produktu a jego ilością na rynku, którą skłonni są zakupić nabywcy.

Position – to transakcja w danej walucie.

Price action (PA) – to sposób analizowania ruchów cen, który dokonywany jest na podstawie wykresów i układu otwarcie-szczyt-dołek-zamknięcie.

Produkt krajowy brutto (PKB, Gross Domestic Produkt, GDP) – to miara wielkości gospodarki danego kraju, która wyraża w pieniądzach wartość wszystkich końcowych dóbr i usług wytworzonych w określonym czasie w danym państwie.

Profit taking (realizacja zysku) – to zamknięcie pozycji dla osiągnięcia zysku.

Prowizja (commission) – to opłata, która jest naliczana przez brokera za zrealizowanie danego zlecenia na rynku.

 R

Rachunek demo (demo, konto demo) – to rachunek, przy pomocy którego można ćwiczyć grę na rynku forem, wykorzystując wirtualne pieniądze.

Range – jest to różnica między najwyższym i najniższym kursem w danym okresie.

Resistance (opór, próg, linia lub poziom oporu) – to poziom cenowy, w którym spodziewać się można lawinowej sprzedaży danej waluty.

Risk capital (kapitał ryzyka) – są to środki, które może zainwestować inwestor i które może on stracić bez szkody dla swojej obecnej sytuacji życiowej.

Risk management (zarządzanie ryzykiem) – to narzędzia i strategie, które służą inwestorom do ograniczania ryzyka finansowego.

Rollover (rolowanie pozycji) – jest to przesunięcie momentu uregulowania transakcji do czasu następnej daty rozliczenia na podstawie różnicy oprocentowania danej pary walut.

Round trip – to łączna ilość środków finansowych, które biorą udział w otwarciu oraz w zamknięciu pozycji.

Ryzyko walutowe (currency risk) – określa szansę na zaistnienie negatywnych efektów, które wiążą się ze zmianą kursu wymiany walut.

 S

Settlement (rozliczenie, uregulowanie) – oznacza fizyczną wymianę waluty podstawowej na inną walutę.

Short (short position, pozycja krótka) – to transakcja, która polega na sprzedaży waluty bazowej. Klient sprzedaje więc walutę, której do tej pory nie posiadał, licząc na jej spadek w celu późniejszego odkupienia jej z zyskiem.

Skalpowanie (scalping) – to strategia inwestycyjna, która polega na otwarciu i zamknięciu pozycji w bardzo krótkim czasie (w kilka, kilkunaście minut).

Slippage (poślizg) – to sytuacja, w której inwestor realizuje zlecenie w cenie, która różni się znacząco od ceny przewidywanej. Najczęściej sytuacja taka ma miejsce w okresach o wysokiej zmienności, kiedy to inwestorzy wykorzystują zlecenia rynkowe i zlecenia zatrzymywania strat.

Soft currency (waluta miękka) – to waluta wrażliwa na zdarzenia ekonomiczne oraz polityczne, przez co podlega wysokiej fluktuacji i jest mniej stabilna.

Spekulant (speculator) – to inwestor podejmujący duże ryzyko w nadziei na większy zwrot z danej inwestycji.

Spike – to gwałtowne zmiany cen w krótkim czasie.

Spot – to natychmiastowa transakcja, w której przepływ funduszy ma miejsce zwykle w przeciągu dwóch dni roboczych od jej zawarcia.

Spread – oznacza różnicę pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży danej pary walutowej.

Stochastic – to wskaźnik, który używany jest w analizie technicznej. Za jego pomocą porównuje się ceny zamknięcia z minimami i maksimami w danym czasie.

Stop loss (stop order, limit stop) – to zlecenie kupna lub sprzedaży danego instrumentu w chwili gdy osiągnie on określoną cenę.

Support levels (wsparcie, linia/poziom/próg wsparcia) – jest to poziom ceny, przy którym spodziewać się można lawinowego wykupu danej waluty.

System transakcyjny – to zbiór reguł, który stosowany jest przez tradera. Określa w jaki sposób otwierać i zamykać pozycje, jak zarządzać ryzykiem oraz jakie wskaźniki wziąć pod uwagę przy inwestowaniu.

 T

Take Profit – to zlecenie, które stosowane jest przez inwestorów po to aby automatycznie zamknąć pozycje po osiągnięciu danego pułapu cen w celu automatycznej realizacji zysków.

Technical analysis (analiza techniczna) – jest to metoda prognozowania zachowań rynku przy pomocy analizy danych (np. wykresów, trendów cenowych oraz wolumen obrotów).

Tick – oznacza sekundową zmianę kursu w górę lub w dół.

Tomorrow to next – to równoczesny zakup i sprzedaż danej waluty z dostawą w kolejnym dniu i sprzedażą po dwóch dniach lub odwrotnie.

Trend – to sposób, w który zachowuje się cena. Może być rosnący lub malejący.

Turnover – to całkowita wartość wszystkich transakcji, które zawarte są w określonym czasie.

Twarda waluta (Hard currency) – to określenie waluty, która utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie w okresach krótkoterminowych i wyróżnia się wysokim poziomem płynności na globalnym rynku walutowym.

 U

Uptick – występuje kiedy nowy kurs jest wyższy od poprzedniego.

 V

Value date (data rozliczenia, data walutowania) – to data rozliczenia transakcji typu spot lub forward.

Variation margin (dodatkowy depozyt zabezpieczający) – to dodatkowy depozyt zabezpieczający, który wymagany jest przez brokera w sytuacji dużej niestabilności rynku.

Volatility (zmienność) – to statystyczna miara cenowych ruchów rynku lub papieru wartościowego w danym czasie. Obliczana jest przy pomocy odchylenia standardowego.

 W

Waluta (currency) – to każda postać pieniądza, która jest wspierana przez rząd oraz używana w handlu.

Waluta bazowa – to waluta, która jest wyceniana w ramach danej pary walutowej. Znajduje się na pierwszym miejscu pary walutowej (np. euro dla pary EUR/USD) i w domyśle wartość jej wynosi 1.

Waluta kwotowana – to druga waluta występująca w danej parze walutowej (np. euro w parze walut USD/EUR).

Wolumen – to ilość transakcji, które zawarte zostały w danym czasie.

Wskaźniki wyprzedzające (leading price indicators) – to narzędzia, z których korzystają dealerzy w celu przewidywania zbliżających się zmian na rynku.

Wykres słupkowy – to rodzaj wykresu, który posiada cztery punkty główne – minimum i maksimum (pionowy słupek), cenę otwarcia (lewa strona) oraz cenę zamknięcia (prawa strona).

Wykres świecowy (candlestick chart) – to typ wykresu, który używany jest do prezentacji dziennego zakresu zmian cen jak również cen otwarcia i zamknięcia.

 Y

Yield (zysk) – jest to zwrot z inwestycji, który wyrażany jest przeważnie w procentach.

 Z

Zlecenie z limitem (Limit order) – to zlecenie, które realizowane jest dopiero w chwili kiedy cena osiąga wcześniej określony przez klienta poziom.

Zmienność (Volatility) – to statystyczna miara cenowych ruchów rynku lub papieru wartościowego w danym czasie. Obliczana jest przy pomocy odchylenia standardowego.

Zysk (Yield) – jest to zwrot z inwestycji, który wyrażany jest przeważnie w procentach.

Dodaj opinię

Twój email nie będzie opublikowany.

*

Możesz użyć HTML'a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ostrzeżenie o ryzyku: Transakcje na rynku Forex oraz CFD są wysoce ryzykowne i mogą nie być odpowiednim sposobem inwestowania dla każdego. Dźwignia finansowa stwarza dodatkowe ryzyko szybkiej utraty kapitału. Przed podjęciem decyzji o inwestycji na rynku Forex należy dokładnie przemyśleć swoją decyzję i zastanowić się, czy posiadany zasób wiedzy jest wystarczający. Nie należy ryzykować więcej, niż jest się gotowym stracić. Inwestując można stracić cały początkowy depozyt. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko oraz ewentualnie skonsultuj się z ekspertami w tej dziedzinie.

Żadna informacja na stronie nie może być uznawana za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczane w Serwisie forexcheck.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i nie powinny być inaczej interpretowane. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie, a forexcheck.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności, zawarte na stronie forexcheck.pl.